Προκατασκευή και τοποθέτηση συστημάτων διαχείρισης έρματος (BWTS).